Arbetsutskott

Det finns sex arbetsutskott i BEAst som träffas med viss periodicitet för att diskutera frågeställningar inom sina respektive områden. Här ges medlemmar möjlighet att påverka arbetet inom BEAst. Inte minst är utskotten ett kompetensnätverk där deltagarna utvecklas inom sina intresseområde tillsammans med kollegor i branschen. Meningen är också att arbetsutskotten ska generera idéer till nya projekt.

Arbetsutskottet startade hösten 2017 som en fortsättning på de tre etapperna av SBUF-projektet för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster. I de projekten utvecklades standarden BEAst Supply NeC och testades i en serie piloter.

Arbetsområdet för utskottet spänner över hela området anläggning, transporter, maskintjänster, asfalt, betong, återvinning/byggavfall och miljö. I detta dokument finns beskrivet mål och inriktning: Arbetsbeskrivning BEAst Anläggningsutskott.

Ordförande i utskottet är Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag. Intresserade av att delta i utskottet samt frågor ställs till info@beast.se.

Detta är exempel på aktiviteter som utskottet arbetar med:

 • Spridning av det arbetssättet som standarden möjliggör
 • Utbyta erfarenhet mellan deltagarna
 • Förvaltning av standarden BEAst Supply NeC
 • Aktuella ärenden drivs i mindre arbetsgrupper
 • Ett exempel på en sådan grupp är arbetsgruppen för miljöfrågor

På den här länken finns en film som presenterar utskottet samt ger en översikt av BEAst Supply NeC.

Anteckningar från möten

Anteckningar_Hyresutskottet_2023-12-07

Mötesanteckningar AU Anläggning_2023-09-12

Mötesanteckningar AU Anläggning_2023-05-30

Mötesanteckningar AU Anläggning_2023-03-07

Mötesanteckningar AU Anläggning_2022-12-07

Mötesanteckningar AU Anläggning_2022-09-13

Mötesanteckningar AU Anläggning_2022-06-08

Mötesanteckningar AU Anläggning_2022-03-09

Mötesanteckningar AU Anläggning_2021-12-14

Mötesanteckningar AU Anläggning_2021-09-22

Mötesanteckningar AU Anläggning_2021-05-20

Mötesanteckningar AU Anläggning_2021-03-30

Mötesanteckningar AU Anläggning_2021-02-11

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-12-15

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-10-13

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-06-03

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-04-27

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-02-03.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-11-19.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-09-24.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-05-14.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-02-26.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-11-30.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-11-06.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-09-13.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-05-28.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-02-05.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-11-21.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-09-28.

Att logistik är en viktig fråga för byggbranschen är knappast någon överdrift. Lika naturligt är det att effektiv informationsföring är en central fråga för en väl fungerande logistik. Det är därför mycket naturligt att BEAst engagerar sig i ämnet.

Med logistik i det här fallet menar vi varu- och informationsflödena mellan alla aktörer i sektorn, från tillverkare, till handelsföretag och vidare till entreprenörer, installatörer och fastighetsbolag.

Bygg- och installationsutskottet ska arbeta på att skapa förutsättningar för effektivare logistik i branschen. För utskottet finns följande Arbetsbeskrivning BEAst Logistikutskott som riktlinje för gruppens arbete. 2023 bytte utskottet namn från Logistikutskottet till Bygg- och installationsutskottet.

Under ett par år var utskottets verksamhet helt fokuserat på de två logistikprojekt för varuförsörjning och anläggningstransporter som utskottet initierade. När varuförsörjningsprojektet avslutades sommaren 2016 tog Bygg- och installationsutskottet över för att driva resultatet vidare. Intresserade av att delta kan höra av sig till info@BEAst.se för mer information.

Ordförande i Bygg- och installationsutskottet är Henric Jonsson från Peab.

Detta är exempel på aktiviteter och projekt som utskottet arbetar med:

 • etablera standarden BEAst Supply 4 i sektorn
 • utbyta erfarenheter mellan utskottets medlemmar
 • främja förståelsen för möjligheterna med effektiv supply chain management

Alla medlemmar i BEAst är välkomna att delta och forma agendan för denna viktiga grupp.

Anteckningar från möten

Anteckningar från utskottets senaste möten:

Mötesanteckningar AU Logistik_2023-11-27

Mötesanteckningar AU Logistik_2023-09-11

Mötesanteckningar AU Logistik_2023-05-29

Mötesanteckningar AU Logistik_2023-03-06

Mötesanteckningar AU Logistik_2022-12-06

Mötesanteckningar AU Logistik_2022-12-06_Bilaga 1_BEAst 4.0 Avtalsguide – Status 6 dec 2022

Mötesanteckningar AU Logistik_2022-09-12

Mötesanteckningar AU Logistik_2022-06-07

Mötesanteckningar AU Logistik_2022-03-08

Mötesanteckningar AU Logistik_2021-12-07

Mötesanteckningar AU Logistik_2021-09-21

Mötesanteckningar AU Logistik_2021-06-28

Mötesanteckningar AU Logistik_2021-01-26 video från Christers presentation: https://youtu.be/XZEATL9dPwo

Mötesanteckningar AU Logistik_2020-12-08

Anteckningar_Logistikutskott_2019-03-05.

Anteckningar_Logistikutskott_2019-01-17.

Logistikutskottet_2018-09-20.

Logistikutskottet_2018-02-08.

Logistikutskottet_2017-10-26.

Logistikutskottet_2017-09-12.

Rekommendation KPI Ankomstprecision

Utskottet har tagit fram en metod för att mäta ankomstprecision. Motivet är att köpare och säljare ofta kommer fram till olika slutsatser om servicenivå. Den framtagna rekommendationen är inte bara en branschpraxis för hur mätning ska ske, den utgår från datafångst av fält i standardmeddelandena i BEAst Supply Material. Det gör att data kan fångas med automatik för att löpande mäta utfall.

Rekommendation_KPI-Ankomstprecision_ver 1.0.

Elektronisk fakturering är av stort intresse för många företag i byggbranschen, inte minst på grund av den omfattande besparingen av administrativa rutiner som det kan leda till. Samtidigt är det ett rörligt mål där både processer, teknik och lagstiftning förändras och det finns därför anledning att samordna utvecklingen till nytta för hela branschen.

Målet med arbetsutskottet är att samordna och utveckla tillämpningen av elektronisk fakturering i bygg- och fastighetsbranschen. Utskottet ska också vara ett forum för att utbyta erfarenheter. Med e-fakturering menas hela processen för att utfärda, distribuera, validera och hantera fakturor digitalt, både hos köpare och säljare.

Gruppen har möten 3-5 gånger per år. Däremellan sker arbete i undergrupper för att lösa gemensamma frågeställningar. Ordförande i gruppen är Svante Grute från JM.

Detta är exempel på aktuella frågor för utskottet:

 • vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
 • samordna tillämpningen och förvaltning av fakturameddelandet BEAst Invoice Byggfaktura
 • arbeta för att sprida användning av e-faktura i branschen
 • vara styrgrupp för fakturaportalen
 • ta fram rekommendationer om tillämpning av e-faktura
 • att bevaka de ändringar i lagstiftningen som är på gång

Underlag

Fakturautskottet tar fram rekommendationer av tillämpning, ibland i samarbete med det Tekniska utskottet. Dessa publiceras på denna sida.

På en workshop 2016 listade fakturautskottet utmaningar och förutsättningar för effektiv fakturamatchning: Matchning faktura – order.

Anteckningar och underlag för utskottet

Arbetsbeskrivning.

Anteckningar_Fakturautskottet_2023-05-26

Fakturautskottet 2023-05-26

Anteckningar_Fakturautskottet_2023-04-14

Fakturautskottet 2023-04-14

Anteckningar_Fakturautskottet_2021-06-29

Anteckningar_Fakturautskottet_2021-03-16

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-12-18

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-11-03

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-09-29

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-06-23

Anteckningar_Fakturautskottet 2020-04-20

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-03-17

Anteckningar_Fakturautskottet_2019-11-14.

Anteckningar_Fakturautskottet_2019-09-02.

Anteckningar_Fakturautskottet_2018-03-12.

Anteckningar_Fakturautskottet_2017-08-31

Anteckningar_Fakturautskottet_2017-05-16

Fakturautskottet_Anteckningar_2017-03-07

Anteckningar_Fakturautskottet_2016-12-06

Anteckningar_2016-01-22

Anteckningar_2015-12-01

Anteckningar_2015-10-08

Anteckningar_2015-05-29

Anteckningar_2015-04-23

Anteckningar_2015-02-17

Anteckningar_2014-09-25

Anteckningar_2014-04-04

Anteckningar_2014-03-10

Anteckningar_2013-11-14

Anteckningar_2013-10-04

Mötesprotokoll från 2013-01-22

Mötesprotokoll från 2012-09-03

Mötesprotokoll från 2012-02-21

Mötesprotokoll från 2011-12-06

Mötesprotokoll från 2011-08-30

Under 2017 och 2018 har BEAst drivit ett antal utvecklingsprojekt, alla finansierade av SBUF, för att skapa branschstandarder med syfte att effektivisera hanteringen av handlingar i byggprocessen. Det första resultatet var en standard för statushantering av granskningskommentarer. I november 2018 blev standarden BEAst Document färdig och i början av 2019 har standarden för Ritramar, Namnruta och Hänvisningar publicerats.

För att förvalta och sprida dessa standarder och anvisningar har styrelsen i BEAst beslutat att etablera ett särskilt arbetsutskott för området. Det ska omfatta statushantering av granskningskommentarer under projekteringsfasen, namnruta och hänvisningar i handlingar, PDF Guidelines och kommunikation mellan dokumentplattformar.

Riktlinjer för utskottets arbete: BEAst Projekteringsutskott Arbetsbeskrvning.

Ordförande i arbetsutskottet; Ulf Larsson, NCC Building Sweden och vice ordförande Linnéa Lepistö, PEAB Sverige.

Arbetsutskottet startade i början av 2019 och är öppet för medlemmar i BEAst. Intresserade kan höra av sig till projekteringsutskottet@beast.se.

Mötesanteckningar

Anteckningar från mötena i utskottet (hittills har ett första möte hållits):
BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar_Mötesanteckningar_nr 3_2019-06-25.
BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar_Mötesanteckningar_nr 2_2019-04-11.
BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar_Mötesanteckningar_nr 1_2019-02-14.

Alla är medvetna om att tekniken för affärskommunikation ständigt utvecklas. För oss som är aktiva inom området är det en utmaning att hålla oss ajour med utvecklingen. Bland gruppens deltagare finns inte bara tekniker utan även verksamhetspersonal som vill förstå tekniken för att själv kunna ställa krav på bra lösningar.

Gruppens arbetsuppgifter kan sammanfattas med:

 • att vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte i aktuella teknikfrågor
 • att ha ett par arbetsområden med stort samordningsbehov där man utreder och tar fram någon form av rapport eller rekommendation
 • att stötta branschen och BEAst övriga arbetsutskott i teknikfrågor

För att beskriva inriktningen på Tekniska utskottet finns detta dokument: Arbetsbeskrivning_TU.

Ordförande i arbetsutskottet är Håkan Johansson, Kubicom AB.

Den som är intresserade att delta kan höra av sig till BEAst för mer information och inbjudan.

Anteckningar

Här kan du ladda ned anteckningar från gruppens möten.

Mötesanteckningar TU_2022-09-23

Mötesanteckningar TU_2022-03-18

Mötesanteckningar TU 2020-12-10

Mötesanteckningar TU 2020-04-21

Mötesanteckningar TU 2020-03-25.

Mötesanteckningar TU 2019-08-19.

Mötesanteckningar TU 2019-05-13.

Mötesanteckningar TU 2019-02-01.

Mötesanteckningar TU 2018-11-06.

Mötesanteckningar TU 2018-06-14.

Mötesanteckningar TU 2018-03-09.

Mötesanteckningar TU 2017-02-06.

Mötesanteckningar TU 2016-11-15

Rekommendationer

På den här sidan kan du ladda ned tekniska rekommendationer som är framtagna i BEAst Teknikutskott.