Hem/Standarder/BEAst Document

BEAst Document

Syftet med standarderna, anvisningarna och stöddokumenten är att digitalisera hanteringen samt att öka kvaliteten genom hela byggprocessen. Branschgemensamt genom BEAst och med stöd av SBUF tagit fram anvisningar, guider och mallar för att enkelt komma igång med tillämpningen. Framtaget material är fritt tillgängligt för att ladda ned.

Förvaltning av standarder och nya initiativ sker genom BEAst Projekteringsutskott. Frågor och förbättringsförslag? Vänligen maila projekteringsutskottet@beast.se

BEAst Effektivare Granskning

Standard för granskning av handlingar

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer. Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Anvisning, mallar och videoguider omfattar standardiserad granskningsprocess med färgkodad statushantering och granskningssammanfattning samt stöddokument för Gransknings-PM. Framtaget material är fritt att användas av alla systemstöd. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines och BEAst Hänvisningar i handlingar tagits fram.

Anvisning, mallar och videoguider

BEAst PDF Guidelines

Anvisningar inför leverans av PDF-handlingar

BEAst PDF Guidelines är en anvisning för att säkerställa rätt teknisk kvalitet inför leverans av handlingar i PDF-format. Här beskrivs de grundläggande förutsättningar som krävs för att ge till exempel sökbar text, korrekt mätning och automatgenerering av hänvisningar med hyperlänkar.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system. Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda det som ett krav och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

Anvisning och videoguide

BEAst Hänvisningar i handlingar

Anvisningar inför skapande av handlingar

BEAst Hänvisningar i handlingar är en anvisning för att möjliggöra hänvisningar med hyperlänkar för att skapa enklare och snabbare åtkomst till handlingar. Målet är att alla hänvisningar i och mellan handlingar blir hyperlänkade. Detta leder till tidsbesparing och ökad kvalitet då felaktiga hänvisningar och saknade handlingar synliggörs.

För att säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines tagits fram.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system. Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda det som ett krav och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

Anvisning och mallar

Videoguide

BEAst Namnruta

Standard Namnruta

BEAst Namnruta är framtagen för att underlätta en enhetlig hantering av grundläggande metadata i handlingar och på dokumentplattformar.

Namnrutan behandlar information för:

  • Godkännandeprocess
  • Beställare och projektinformation
  • Ansvarig part
  • Beskrivande innehåll

För att säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines tagits fram. BEAst Document API och BEAst Namnruta – Termlista och metadata speglar namnrutan för att förenkla hanteringen vid leverans av handlingar till dokumentplattformar och överföring med stöd av API mellan dokumentplattformar. BEAst Handlingsförteckning  finns under BEAst Hänvisningar i handlingar.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system. Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda det som ett krav och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

Anvisningar och mallar

BEAst Namnruta – Byggnad 2.1 för CAD-system

BEAst Namnruta – Anläggning 2.1 för CAD-system

BEAst Namnruta – PM ändring

BEAst Namnruta hänvisningar till SIS standarder har reviderats.  PM redovisar vilka ändringar som har gjorts. Inga förändringar i namnrutan avseende begrepp, termer och metadata, utan endast anpassningar till nya SIS standarder.

BEAst Helplansritning

Anvisning och mallar för helplansritning skala 1:50

Modern projektering skapas i CAD-modeller som utgör helplan i en byggnad, men publiceras idag som delplaner i PDF-format som mottagarna sedan behöver få ihop till en helhet. Ett bättre arbetssätt är att i stället använda en helplansritning som inte begränsas av de vanliga pappersformaten för utskrift. Helplansritningar omfattar primärt plan, sektion, fasad och schema.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning för att standardisera användningen av helplansritningar, med målet att minska hanteringen och administrationen med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Anvisningarna bygger på gällande standarder och är förankrade med intressenter och systemleverantörer i branschen.

Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. Fördelarna med helplansritning sammanfattas med exempel i avsnittet beslutsunderlag. Helplansritning är det nya begreppet som används i BEAst Helplansritning, har tidigare kallats för storformatsritning eller mega PDF.

Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda anvisningen som ett krav och kunskapsdokument för att underlätta mottagandet. BEAst Helplansritning har tagits fram med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

Anvisning 

Stödmaterial

Illustrationer

BEAst Helplansritning skala 1:50 – ritningsramsmallar Format A för CAD-system

Kontakta din systemleverantör eller IT-support vid behov för korrekt skrivarinställning.

BEAst Document API

Anvisning för överföring av handlingar

BEAst Document API är framtaget för att minska dagens manuella hantering och kvalitetssäkra överföring av handlingar mellan dokumentplattformar. BEAst Namnruta – Termlista och metadata har tagits fram och speglar namnrutan för att förenkla hanteringen vid leverans av handlingar till dokumentplattformar och överföring med stöd av API mellan dokumentplattformar.

BEAst Document API senaste gällande version omfattar:

Ett alternativ till API-lösning senaste gällande version är att skicka XML-meddelanden: