Hem/Standarder/BEAst Label

BEAst Label

Standarden innefattar kollietiketter för leveranser till byggarbetsplatser och har som syfte att effektivisera den interna logistiken på en byggarbetsplats. Gods som är märkt med etiketten när det anländer till byggarbetsplatsen kan tas omhand direkt och levereras till exakt den position där det anlända materialet ska användas. En förutsättning för märkningen är att entreprenören skickar ordermeddelandet enligt standarden BEAst Supply Material för att leverantören ska få tillgång till det data som krävs för märkningen.

Översikt

Processbeskrivning och informationsflöde
Märkning i olika nivåer

En grund för etiketten är destinationsfälten där det tydligt och med stora tecken framgår vilken position på byggarbetsplatsen som kollit ska levereras. Det är utformat så att t.ex. en truckförare ska kunna se tecknen utan att gå av trucken. För att täcka alla typfall finns etiketten i två versioner, med sju respektive åtta destinationsfält. Den vanligaste kommer att vara den med sju fält. Det första destinationsfältet, Lossningsplats, är obligatoriskt, medan de övriga används vid behov.

Det finns sedan fyra versioner av etiketten:

BEAst Label A: som främst är avsedd för pallgods och appliceras i två lika exemplar, en på var sin sida av kollit.

BEAst Label B: som är avsedd för att appliceras på kollin som inte utgör pallgods samt på alla underliggande kollin, t.ex. kartonger som ställs på en pall eller läggs i ett annat kolli.

BEAst Label C: utgör en kompletterande innehållsförteckning till främst BEAst Label B och får aldrig ensamt appliceras på ett kolli.

BEAst Label D: är en produktetikett som kompletterar tillverkarens egen artikelmärkning. Används vid behov.


Processbeskrivning

BEAst Label

Palletikett Label A

Funktion

BEAst Label A är främst avsedd för pallgods och appliceras i två lika exemplar, en på var sin sida av pallen.  Den kan även appliceras på stora kollin, som inte utgör pallgods, men kan då behövas kompletteras med en BEAst Label C, som utgör en innehållsförteckning, eftersom BEAst Label A inte har någon sådan. Utgör kollit ett transportkolli ska BEAst Label A kompletteras med en transportetikett (STE/STILL). Det innebär att transportkollin skall förses med både BEAst Label (som kollietikett) och en transportetikett (STE).

Vissa uppgifter finns i klartext, kolli-id/SSCC numret som streckkod och 2-D kod samt GPS-koordinater och kontaktuppgifter till godsmottagaren i form av 2-D kod. Uppgifter om intern plats på byggarbetsplatsen, dit kollit ska levereras, står i klartext med stora tecken för att kunna läsas på distans under dåliga väder- och ljusförhållanden, t.ex. av en truckförare.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label A7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version A7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version A8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ A7, palletikett, laddas ned: BEAst Label A7_v1_00_105x251.

Kollietikett Label B

Funktion

BEAst Label B är främst avsedd för att appliceras på kollin som inte utgör pallgods samt på alla underliggande kollin, t.ex. kartonger som ställs på en pall eller läggs i ett annat kolli.

Utgör kollit ett transportkolli ska BEAst Label B kompletteras med en transportetikett (STE). Det innebär att transportkollin ska förses med både BEAst Label (som kollietikett) och en transportetikett (STE/STILL).

BEAst Label B är en ”tvådelad” etikett som ska placeras på kollits ovansida och med en nedre del som är avsedd att vikas ner över kollits kant. Därmed blir två sidor på kollit märkta genom en och samma etikett. Detta ger förutsättningen till att kunna läsa informationen på etiketten även då kollin staplas på varandra.

Det är viktigt att alla underliggande kollin blir märkta med en BEAst Label B för att de ska kunna identifieras och hanteras rationellt på byggarbetsplatsen. På BEAst Label B finns bl.a. en innehållsförteckning och uppgifter om intern plats på byggarbetsplatsen, dit kollit ska levereras inne på byggarbetsplatsen, i klartext med teckenstorlek utifrån de förhållanden och de förutsättningar som råder på en byggarbetsplats.

Om kollit som märks med BEAst Label B innehåller fler underliggande kollin eller artiklar, än de 15 som ryms i innehållsförteckningen på BEAst Label B, skall denna kompletteras med en eller flera BEAst Label C, så att en komplett innehållsförteckning erhålls

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label B7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version B7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version B8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ B7 laddas ned: BEAst Label B7_v1_00_105x251.

Kollietikett Label C

Funktion

Den här versionen av BEAst Label förekommer endast i de fall det finns fler än 15 artiklar i ett kolli och är helt och hållet en kompletterande innehållsförteckning till främst BEAst Label B, men även i vissa fall till BEAst Label A. Versionen BEAst Label C får aldrig appliceras ensamt på ett kolli, utan skall endast vara en kompletterad etikett till i första hand version B och i vissa fall till version A.

Utöver innehållsförteckningen finns uppgift om ordernummer, projektnummer och kollinummer i klartext, så att BEAst Label C kan paras ihop med rätt kolli och BEAst Label A eller B. Kolli-id/SSCC-numret finns även som 2-D kod för maskinell läsning.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label C7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Det finns också en version C8.

Här kan BEAst Label version C7 laddas ned: BEAst Label C7_v1_00_105x251.

Kollietikett Label D

Funktion

BEAst Label D är en produktetikett som kompletterar leverantörens egen artikelmärkning. Alternativt anpassar leverantören sin egen produktmärkning, så att den innehåller motsvarande information, textstorlekar samt streckkoder mm. som BEAst Label D. Leverantören har rätt att själv utforma det fysiska formatet och placeringen av informationen på etiketten, dock utifrån de riktlinjer som återfinns i manualen, så att etiketten blir fysiskt applicerbar på leverantörens artiklar.

BEAst Label D innehåller information om den enskilda artikeln, t.ex. ordernummer, orderrad, projektnummer och den interna leveransadressen på byggarbetsplatsen.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label D7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version D7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version D8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ D7, produktetikett, laddas ned: BEAst Label D7_v1_00_105x49,5.

Placering av etikett

www-Tripp-trapp-trull

 Anvisningar om applicering av etiketter:

 • Etiketterna ska fästas på emballage på ett sådant sätt att läsbarheten är tydlig och visuell.
  Inga häftklammer eller spännband får placeras så att information i fält för streckkod och/eller klartext inte går att läsa.
 • I de fall tidigare använd BEAst Label finns på emballaget ska denna plockas bort eller klistras över innan ny etikett fästs på emballaget. Annars finns det stor risk att kollit inte kommer fram till slutdestinationen i rätt tid.
 • Om en BEAst Label behöver bytas ut för att etiketten är trasig eller för smutsig, så måste den nya etiketten vara identisk med den gamla, inkl. kolli-id/SSCC-numret.
 • BEAst Label B ska placeras på kollits ovansida och vikas ned över kanten.
 • Det ska placeras två BEAst Label A på pallgods. En på kortsidan och långsidan till vänster som den märkta kortsidan

Förpackningsstruktur

Bilden visar hur de olika varianterna av BEAst Label används för olika typer av förpackningar. Pallen är märkt med både STE som transportetikett, med den information som behövs för speditör och transportör, samt med BEAst Label A som kollietikett, med den information som behövs för mottagaren.

www-Vilken-på-vad

Riktlinjer för val av etikett

 • BEAst Label A används bara på pallgods då den inte innehåller uppgift om vilka artiklar som kollit innehåller
 • BEAst Label B används bara på underliggande kollin som t.ex. kartonger
 • BEAst Label C kan aldrig användas isolerat då den endast är en innehållförteckning och saknar destinationsuppgifter. I de flesta fall kompletterar den BEAst Label B men ibland även BEAst Label A.
 • BEAst Label D används bara på produktens egen förpackning, t.ex. ”plockpåse” med artiklar.

Frågor och svar om standarden

Sammanställning av svar på vanliga frågor om BEAst Label.

Varför står det i ordermeddelandet att det kan vara upp till tio tecken i destinationsfälten för att skapa BEAst Labels uppgifter om destination för kollit, när det i den tekniska specifikationen står att det rekommenderade antalet tecken är två för vissa och fyra för andra fält?

Antalet tecken för destinationsfälten i ordermeddelandet är maximalt 10. För etiketten står det 2 eller 4 tecken som rekommendation. Motivet är att det ska vara möjligt att använda etiketten för olika tillämpningar. Det är lämpligt att följa specifikationens rekommendation om man vill ha god läsbarhet på visst avstånd, t.ex. för en truckförare i en hytt. I andra tillämpningar kan det vara lämpligt med fler tecken på etiketten. Det är entreprenören själv som från fall till fall bestämmer vad som ska stå i destinationsfälten och dess rubriker genom att skapa uppgifterna i ordermeddelandet.


I den tekniska specifikationen står det om dynamisk fontstorlek. Vad innebär det?

Uttrycket dynamisk fontstorlek beskrivs närmare i manualen för BEAst Label och betyder att storleken på tecken anpassas till storleken på fältet där texten skrivs ut. Syftet är att möjliggöra största möjliga teckenstorlek för att uppnå bästa läsbarhet på långt avstånd. Det gör att ett fält med enbart ett tecken får text med större teckenstorlek jämfört med ett motsvarande fält där flera tecken skrivs ut.


Ett kolli ska levereras först till en destination på arbetsplatsen, t.ex. våningsplan 3, för att senare flyttas till en annan destination, t.ex. våningsplan 4. Hur ska då märkningen göras?

Detta har dykt upp som en fråga i piloter och även testats där. Resultatet var att etikettera i två led inte blir riktigt bra. Slutsats är att endast etikettera med BEAst Label till slutdestinationen. Olika interna leveranser borde man kanske hålla koll på i ett lagersystem, men det har man knappast tillgång till på en byggarbetsplats.


Hur ska BEAst Label-etiketterna appliceras på ett kolli?

A-etiketten ska skrivas två stycken per pall. En placeras på kortsidan av pallen och den andra på vänster långsida av den märkta kortsidan.


Kan vi hoppa över STE när BEAst Label används?

Nej, STE är en transportetikett som de flesta speditörer måste ha för att kunna hantera godset. Den kompletteras med BEAst Label för mottagning och hantering på byggarbetsplatsen. I vissa fall när t.ex. grossister själva distribuerar kommer det dock inte att behövas någon STE-etikett.


Ska D-etiketten skrivas istället för B/C-etikett i de fall artiklar placeras direkt på pall utan att först packas i boxar/kartonger, dvs lite större saker, med eget SSCC-nummer och en egen D-etikett.

Det stämmer att D-etiketten i en del fall ersätter B-etiketten, t.ex. för dörrar/fönster och liknande större produkter, men det kan också förekomma D-etiketter på produkter som ligger i en kartong och som därmed har en B-etikett på kartongen. Exempel kan vara VVS-komponenter som packas i plastpåsar där det sitter en B-etikett på kartongen men där varje påse med artiklar har en D-etikett på sig.


I etikett-exemplen i manualen visas  exempel där på B/C-etikett där et inte finns artiklar/kvantiteter i listan över innehållet utan istället andra SSCC-nummer. Hur kommer det sig?

Etiketten B/C visar innehållet i kollit/kartongen på närmast underliggande nivå. Om kollit/kartongen innehåller andra kollin/kartonger är det de underliggande kollinas/kartongernas ID-nr som skrivs ut på innehållsförteckningen. Finns det både underliggande kollin/kartonger och underliggande artiklar ska innehållsförteckningen visa både kolli-ID och artikelnummer med tillhörande antal. Men artiklar längre ner i hierarkin redovisas inte, utan skrivs ut på innehållsförteckningarna på kollina/kartongerna längre ner i hierarkin.


Kan man på en pall ställa en box som innehåller andra boxar som innehåller artiklarna? Hur många nivåer kan man i så fall tänka sig att detta sker? Ska B/C-etiketter skrivas även på de boxar som packats inuti de större boxarna, med egna SSCC-nummer?

Det stämmer att det kan bli flera nivåer. Vi har inte satt ett tak utan det får verkligheten avgöra. I de flesta fall blir det max tre nivåer, dvs Pall, Kartong och Kartong/påse/annan förpackning i en kartong.


Om en pall lastad med  kartonger är märkt med destinationsfälten 1-4, dvs ska levereras till t ex våningsplan 3, kan då det som ingår i kollit ha en annan märkning för de fyra första fälten, t.ex. levereras till en lägenhet på våningsplan 4 fast pallen ska levereras till plan 3?

Ja, det kan förekomma och det finns en del exempel. Ett är att lossning sker via ett logistikcenter där pallen ompackas eller splittas i mindre delleveranser. Det kan an också vara så att materialet kittas på en mellandestination. Ett annat alternativ är att lossning för pall är ett trapphus/plan där sedan inbärare bär kollina till olika våningar/lgh. Alltså en lossningsyta på plats där kollin splittas.