Hem/Standarder/Supply NeC

Supply NeC

BEAst Supply NeC är en meddelandestandard som innehåller flera olika slags digitala meddelanden som täcker upp de olika delarna av en affär som rör anläggningarbeten. Standarden vänder sig till bygg och anläggningsföretag samt deras leverantörer av maskin, åkeritjänster, material såsom ballast (sand, jord och sten), betong, asfalt, återvinning och byggavfall. Med NeC-standarden går det att effektivisera verksamheten genom det förenklade arbetssättet som NeC-processen möjliggör.

Läs eller ladda ner den standard du är intresserad av för att ta del av detaljerad information. Nedladdningsfilerna innehåller samtlig dokumentation och tekniska specifikationer för respektive version.

Läs version 4.0
Vågsedel QR-kod
Ladda ner version 3.1 (äldre)
Ladda ner version 3.0.1 (äldre)

Överblick

Processbeskrivning och informationsflöde
Informationsblad och filmer
Artikelregister

En viktig del av NeC är artikelregister för de varor och tjänster som beställs. Att ha standardiserade artikelnummer förenklar och är nästan en förutsättning vid elektronisk hantering mellan köparens och leverantörens system.

Artikelregisterna finns samlade på denna sida.

Slutrapporter

Processbeskrivning

Processbeskrivning Anläggning

Guider

Processguide

Beskrivning av anläggningsprocessen enligt BEAst Supply NeC. Se guide.

Steg-för-steg-guider

De olika steg-för-steg-guiderna förklarar och beskriver standarden BEAst Supply NeC, från övergripande till detaljerad nivå. För att få en översikt, välj ”2x” i listen för uppspelning.

 1. Standarder från BEAst. Se guide.
 2. BEAst Supply NeC, övergripande. Se guide.
 3. Standardens innehåll. Se guide.
 4. Anläggningsprocessen. Se guide.
 5. Dokumentation. Se guide.
 6. Standardmeddelandena. Se guide.
 7. Nytta med att använda standarden. Se guide.

Meddelanden

Gå direkt till sektion:

Projektlista

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från ett bygg- och anläggningsföretag till deras leverantörer av material och/eller tjänster..

Funktionen är att tillhandahålla allt grunddata om ett projekt som leverantören behöver för att kunna fullgöra sina åtaganden.

Exempel på information i projektnummer, adresser, kontaktuppgifter och referenser.

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. en bygg- och anläggningsentreprenör, till dennes leverantör av transporter, återvinning eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt, m.m.

Funktionen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En ny leveransavisering ersätter den föregående.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod och referenser till projekt och avtal.


Svar på leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m., till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla svar på en mottagen leveransplan. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i leveransplanen, för att ange om man accepterar leveransplanen eller inte. Om leveransplan inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så lägger beställaren en ny leveransplan.


Avrop

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs beställningar baserat på avtal, för transport- och eller maskintjänster samt för material.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, kvantiteter, artiklar, leveranstid och referenser till projekt och avtal.


Avropsbekräftelse

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m, till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att bekräfta ett tidigare mottaget avrop. Avropet accepteras eller avslås i sin helhet.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, ordersvarsstatus och referens till avrop.


Vågsedel

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av vägt material, ballast, betong, asfalt, till bygg- och anläggningsföretag eller åkeriföretag.

Funktionen är att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller tippat (Tippsedel) material. En vägning innebär en vågsedel.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, artikel, vikt och materialplats.

För att underlätta hanteringen av vågsedlar har en fokusgrupp inom BEAst tagit fram en QR-kod som en mobilapp ska kunna läsa in, läs mer om QR-koden.


Transportstatus

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transporttjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, alternativt till godsavsändaren om att transportuppdraget är utfört.

Funktionen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.


Orderkvitto

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transport- eller maskintjänster till beställaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag och kan ses som en digital följesedel.

Funktionen är att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget slutförts, men kan också från version 2 användas för att delrapportera ett uppdrag.  Meddelandet kan också användas för att ange tilläggskostnader som uppstått under uppdraget. Ytterligare en funktion är att kunna rapportera förbrukning och utsläpp, t.ex. CO2, under uppdraget. För den senare funktionen finns också meddelandet BEAst Eco som endast har miljöredovisning som innehåll.

Exempel på information i meddelandet är artiklar, kvantiteter, priser och referenser.


Svar på orderkvitto

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktionen är att tillhandahålla svar på ett mottaget orderkvitto. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i orderkvittot, för att ange om man accepterar orderkvittot eller inte. Om orderkvittot inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så skickar leverantören ett nytt orderkvitto.

Att en beställare skickar ett positivt svar på orderkvittot behöver inte betyda att det är lika med att fakturan kan skickas. När fakturan får skickas är upp till parterna att överenskomma bilateralt.


Byggavfall och massor

Om affärstransaktionen

Meddelandet ”Rapport om massor och avfall” – ”Waste report” skickas mellan de aktörer som är inblandade i hanteringen av massor i samband med anläggningsprojekt. Det kan vara anläggnings- och maskinentreprenörer, transportföretag och de anläggningar som tar emot massor.

Funktionen är att tillhandahålla en effektiv och papperslös hantering mellan de inblandade parterna som kan dela på och distribuera dokumentet mellan sig. I samband med farligt avfall öppnas för digital lagring som sparar åratals arkivering av pappersblanketter.

Exempel på information i meddelandet är att identifiera de parter som medverkat samt, om så behövs, deras signaturer, den avsända mängden, typen av massor eller avfall och om det är farliga massor mm. Meddelanden uppfyller de krav som ställs i Avfallsförordning (2011:927)  om transportdokument för farligt avfall inom Sverige.

Beskrivning av process

denna beskrivning redogörs för processen när meddelandet används.

I detta dokument finns en beskrivning av hur meddelandet kan tillämpas: Massor och avfall beskrivning av process.


Faktura

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantörer av material och/eller tjänster till en kund/fakturamottagare.

Funktionen är att tillhandahålla underlag för betalning och redovisning.

Exempel på information är t.ex. belopp, skatter, artiklar, kvantiteter, priser och referenser.


Fördelar

Med BEAst Supply NeC ges fördelar till alla inblandade i hanteringen av anläggningsleveranser och maskintjänster, byggföretag, åkeriföretag och företag som levererar material och tjänster.

Fördelar med att använda standarden NeC

 • sparar tid genom att manuella rutiner kan automatiseras
 • med leveransplaner får åkeriföretagen bättre underlag för planering och ett bättre kapacitetsutnyttjande
 • för bygg- och anläggningsbranschen ger det en högre servicegrad. Man får helt enkelt med större sannolikhet de resurser man behöver vilket i sig leder till färre störningar i byggprojekten
 • med bättre underlag för planering och kapacitetsutnyttjande uppstår miljömässiga vinster i form av färre antal körda mig med allt vad det bär med sig av minskning i bränsleförbrukning, utsläpp och trängsel samt högre trafiksäkerhet
 • med elektroniska meddelanden mellan system i stället för manuell orderhantering blir det färre fel och störningar
 • när våg- och tippsedlar, följesedlar och fakturor blir elektroniska sparas undviks stora delar av den omfattande pappersvolymen som idag ska skrivas ut, hanteras och arkiveras
 • med elektroniska aviseringar kommer byggföretagen att få bättre kontroll på när leveranser kommer och direkt få besked vid eventuella avvikelser
 • med stöd genom hela processen kommer byggföretagen att i större utsträckning kunna matcha e-fakturor mot uppdaterade avrop i systemen och därmed mer kunna automatisera fakturahanteringen

Ekonomiska vinster

Under pilotprojekt kommer den ekonomiska nytta av mätas, men projektets arbetsgrupp har tagit fram dessa uppskattningar av möjligheter till kostnadsbesparingar.

 • åkeri- och materialföretag kommer att spara minst ett par minuter på varje avrop som skickas elektroniskt
 • med digitala våg- och tippsedlar kommer minst 50 kronor att sparas på varje sedel hos utfärdaren
 • hos mottagaren av våg- eller tippsedeln görs minst lika stor besparing
 • när följesedlar på papper ersätts elektroniska orderkvitton sparar utfärdaren minst 10-20 kronor styck och mottagaren ändå mer
 • minst samma besparing gör utfärdaren av e-faktura, medan mottagaren kan spara minst en hundralapp per faktura, även jämfört med scanning, eftersom den kan matchas mot data som redan finns i systemet om fasktisk beställning och leverans

Med tanke på de omfattande volymer som finns inom anläggningsbranschen blir de ekonomiska effekterna betydande, för alla inblandade parter. Projektet har uppskattat volymerna till cirka 8,5 miljoner anläggningstransporter varje år, med ungefär lika många beställningar och fakturor samt runt fem miljoner våg- och tippsedlar

Egenskaper för NeC

 • den täcker alla områden och alla parter som är inblandade i processen
 • den är baserad på en internationell standard
 • den är väl samordnad med motsvarande standarder i andra branscher, men anpassad för de speciella krav som finns i anläggningsbranschen
 • den inkluderar de praktiska och formella krav som finns i Norden

System med stöd för BEAst Supply NeC

På den här sidan redovisar vi vilket stöd som finns för standarden BEAst Supply NeC i olika system. Uppgifterna kommer från systemleverantörerna och är inget som BEAst verifierat eller kan gå i godo för.

Stöd i olika system på marknaden

TDX Log, Locus
Systemstöd: Meddelandena Avrop, Avropsbekräftelse och Orderkvitto. Det är version 1.3 av NeC som stöds.

PipeChain
Systemstöd: Meddelandena Leveransplan, Avisering, Orderkvitto och Faktura. Det är version 1.2 av NeC som stöds.
Planerat stöd: Avrop och Avropsbekräftelse

Alystra, Evry Logistics
Systemstöd: Meddelandena Avrop, Avropsbekräftelse, Våg- och Tippsedel och Faktura. Det är version 1.2 av NeC som stöds.

Mobilast, Hogia
Systemstöd: Orderkvitto/Orderkvittosvar enligt ver. 1.3, Våg- och Tippsedel, Skanning av vågkvitto från QR-kod. (Mobilast är integrerat med Moveit Bygg & Anläggning, utveckling som sker i Moveit Bygg & Anläggning används av Mobilast)

Moveit Bygg & Anläggning, Hogia
Systemstöd: Orderkvitto/Orderkvittosvar enligt ver. 3.0,  Våg- och Tippsedel, Skanning av vågkvitto från QR-kod. Utveckling pilot: Bränsleuppföljning i orderkvitto. Utredning: Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse och Faktura.

System Makadam, Seba-Data
Systemstöd: Meddelandena Orderkvitto och Våg- och Tippsedel enligt ver. 1.3. Stödjer utskrift av QR-kod för inläsning av vågkvittoinformation till mobilapp.

Tracs Flow, Triona
Systemstöd: Orderkvitto enligt ver. 3.0.1. Utveckling för ytterligare stöd pågår.

SÅ Klimat Calc
Systemstöd: BEAst Eco för att samla data om förbrukning och klimatutsläpp.

Victoria 2, Flintab
Införande av stöd för Avrop och Orderkvitto pågår.

Kubicom
Systemstöd: Orderkvitto enligt ver. 3.0.1. och skanning av vågkvitto från QR-kod.
Planerat stöd: Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse, Avisering och Faktura.

Den som vill anmäla systemstöd som ska uppdateras på denna sida vänder sig till info (at) beast.se.

Frågor och svar om standarden

Här listas en del förtydliganden, exempel och svar på frågor om standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster.


Vad är det för skillnad mellan BEAsts två standarder för logistik?

BEAst Supply Material stöder flödet av material till en byggarbetsplats som ska byggas in, t.ex. fönster, isolering och skivor, medan BEAst Supply NeC stöder flödet av anläggningstransporter med t.ex. ballast samt maskintjänster. Vissa delar är lika, men de skiljer sig av naturliga skäl. De meddelanden som är gemensamma är Leveransplan, Avisering och Faktura


Måste man använda de standardnummer för artiklar som finns i standarden för frakter och material?

Två företag måste vara överens om vilka artikelnummer som ska användas vid avrop och annan kommunikation. BEAst rekommenderar de artikelnummerserier som är framtagna av SBMI för ballast och av Sveriges Åkeriföretag för frakt- och maskintjänster, men det går också att ange t.ex. leverantörens artikelnummer. En kod i meddelandet identifierar för mottagaren vilken typ av artikelnummer som använts


Måste man gå över till standarden för artikelnummer även internt?

Nej, det måste man inte. Man kan fortsätta att använda sina gamla interna artikelnummer, men vid användning av NeC kan man ofta omvandla sina egna artikelnummer till standardens varje gång man tar emot eller skickar ett avrop (eller annat meddelande)


När kunden skickar BEAst standardmeddelande för Leveransplan, innebär det att kunden binder sig till de volymerna?

Nej, en leveransplan måste alltid följas av ett faktiskt avrop i NeC. Leveransplanen har visa sig ha stor betydelse ändå för att leverantören ska veta i förväg vilka volymer om kunden planerar för. I de flesta fall har det visat sig stämma ganska väl med vad som kommer i avropen och det ha gett leverantörer en helt annan planeringshorisont.


Vad är orderkvitto?

Orderkvitto är en slags elektronisk följesedel som skickas som ett EDI-meddelande. Det är en rapport över ett uppdrag som kan skickas när uppdraget är slutfört eller med viss periodicitet för att uppdatera kunden när uppdraget pågår under längre tid. I kundens system blir avropet uppdaterat och det gör att fakturamatchningen blir effektivare. I orderkvittot går det att uppdatera avropet med överenskomna tillägg om sådana varit aktuella


Vågsedeln har inga rader. Hur gör man då när man lastar bil och släp med olika artiklar?

Då blir det två vågsedlar, en per artikel.


Vi vill ibland kunna referera till mer än en våg- eller tippsedel i ett orderkvitto, men det finns bara möjlighet att referera till en enda vågsedel per rad i orderkvittot. Hur löser vi det?

Man kan skapa extra rader för varje ytterligare vågsedel. Den första raden innehåller uppgift om t.ex. pris, medan de andra raderna blir nollrader, de har inget pris. Det är viktigt att de refererar till samma avropsrad som den första. På det sättet kan man få med referens till många vågsedlar.


Hur ska ordningsföljden för artikelinformation i Avrop och Leveransplan vara när det finns mer än en typ av artikelidentitet på raden?

Identifiering med GLN, org.nr. eller klartext: ”PartyIdentifier” kan  ersätta  ”Buyer” om inte GLN finns, men i denna struktur kan hela ”AddressNeB” utelämnas och därmed ”PartyIdentifier”? Teoretiskt kan en köpare enbart identifiera sig med Namn och adress vilket är osäkert vid identifiering av kund vid mottag av order.

För artikelidentiteter i ver 1.3 av NeC finns möjlighet att ha olika slag av artikelnummer i avropet och leveransplanen. Det är dessa som kan förekomma:

1   ..  1 Identifikation, artikelnummer
0   ..  1 Globalt artikelnummer(GS1)                                                                          T0154
0   ..  1 Leverantörens artikelnummer                                                                        T0172
0   ..  3 Typ av artikelnummer, kodat                                                                         T6317
0   ..  1 Artikelbenämning                                                                                         T6226
0   ..  1 Initial artikel                                                                                                 T6389
0   ..  1 Typ av alternativt fordon                                                                               T6339

rader för varje ytterligare

För termerna T0172, T6389 och T6339 ska man förtydliga vad det var för typ av artikelnummer genom att sätta in termen T6317, t.ex. att det är en SBMI eller SÅ-artikel. Termen T6317 kan förekomma tre gånger, en per artikelnummer, men problemet är att den ordning som föreskrivs i XML schemat innebär att de kommer i den ordning som det står i meddelandet. Det kan t.ex. bli så här:

10038-00

01

02

1307150108

Det kan tyckas ologiskt när man tittar på det, men nu ska ju ”ingen” egentligen se filen utan den ska läsas in i ett system, men det gäller förstås för er som skapar eller tar emot filerna att ni är medvetna om ordningsföljden.