BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Förtydliganden om NeC

Frågor och svar om NeC-standarden

Här listas en del förtydliganden, exempel och svar på frågor om standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster.

Vad är det för skillnad mellan BEAsts två standarder för logistik?

Fråga: Vad är det för skillnader mellan BEAst:s två standarder för logistik?

Svar: BEAst Supply Material stöder flödet av material till en byggarbetsplats som ska byggas in, t.ex. fönster, isolering och skivor, medan BEAst Supply NeC stöder flödet av anläggningstransporter med t.ex. ballast samt maskintjänster. Vissa delar är lika, men de skiljer sig av naturliga skäl. De meddelanden som är gemensamma är Leveransplan, Avisering och Faktura.

Fråga: Måste man använda de standardnummer för artiklar som finns i standarden för frakter och material?

Svar: Två företag måste vara överens om vilka artikelnummer som ska användas vid avrop och annan kommunikation. BEAst rekommenderar de artikelnummerserier som är framtagna av SBMI för ballast och av Sveriges Åkeriföretag för frakt- och maskintjänster, men det går också att ange t.ex. leverantörens artikelnummer. En kod i meddelandet identifierar för mottagaren vilken typ av artikelnummer som använts.

Fråga: Måste man gå över till standarden för artikelnummer även internt?

Svar: Nej, det måste man inte. Man kan fortsätta att använda sina gamla interna artikelnummer, men vid användning av NeC kan man ofta omvandla sina egna artikelnummer till standardens varje gång man tar emot eller skickar ett avrop (eller annat meddelande).

Fråga: När kunden skickar BEAst standardmeddelande för Leveransplan, innebär det att kunden binder sig till de volymerna?

Svar: Nej, en leveransplan måste alltid följas av ett faktiskt avrop i NeC. Leveransplanen har visa sig ha stor betydelse ändå för att leverantören ska veta i förväg vilka volymer om kunden planerar för. I de flesta fall har det visat sig stämma ganska väl med vad som kommer i avropen och det ha gett leverantörer en helt annan planeringshorisont.

Fråga: Vad är egentligen orderkvitto?

Svar: Orderkvitto är en slags elektronisk följesedel som skickas som ett EDI-meddelande. Det är en rapport över ett uppdrag som kan skickas när uppdraget är slutfört eller med viss periodicitet för att uppdatera kunden när uppdraget pågår under längre tid. I kundens system blir avropet uppdaterat och det gör att fakturamatchningen blir effektivare. I orderkvittot går det att uppdatera avropet med överenskomna tillägg om sådana varit aktuella.

Fråga: Vågsedeln har inga rader. Hur gör man då när man lastar bil och släp med olika artiklar?

Svar: Då blir det två vågsedlar, en per artikel.

Fråga: Vi vill ibland kunna referera till mer än en våg- eller tippsedel i ett orderkvitto, men det finns bara möjlighet att referera till en enda vågsedel per rad i orderkvittot. Hur löser vi det?

Svar: Man kan skapa extra rader för varje ytterligare vågsedel. Den första raden innehåller uppgift om t.ex. pris, medan de andra raderna blir nollrader, de har inget pris. Det är viktigt att de refererar till samma avropsrad som den första. På det sättet kan man få med referens till många vågsedlar.

Fråga: Hur ska ordningsföljden för artikelinformation i Avrop och Leveransplan vara när det finns mer än en typ av artikelidentitet på raden?

Svar: För artikelidentiteter i ver 1.3 av NeC finns möjlighet att ha olika slag av artikelnummer i avropet och leveransplanen. Det är dessa som kan förekomma:

1   ..  1 Identifikation, artikelnummer
0   ..  1 Globalt artikelnummer(GS1)                                                                          T0154
0   ..  1 Leverantörens artikelnummer                                                                        T0172
0   ..  3 Typ av artikelnummer, kodat                                                                         T6317
0   ..  1 Artikelbenämning                                                                                         T6226
0   ..  1 Initial artikel                                                                                                 T6389
0   ..  1 Typ av alternativt fordon                                                                               T6339

rader för varje ytterligare

För termerna T0172, T6389 och T6339 ska man förtydliga vad det var för typ av artikelnummer genom att sätta in termen T6317, t.ex. att det är en SBMI eller SÅ-artikel. Termen T6317 kan förekomma tre gånger, en per artikelnummer, men problemet är att den ordning som föreskrivs i XML schemat innebär att de kommer i den ordning som det står i meddelandet. Det kan t.ex. bli så här:

<SuppliersArticleNumber>10038-00</SuppliersArticleNumber>

<ArticleNumberTypeCoded>01</ArticleNumberTypeCoded>

<ArticleNumberTypeCoded>02</ArticleNumberTypeCoded>

<AlternativeVehicleType>1307150108</AlternativeVehicleType>

Det kan tyckas ologiskt när man tittar på det, men nu ska ju ”ingen” egentligen se filen utan den ska läsas in i ett system, men det gäller förstås för er som skapar eller tar emot filerna att ni är medvetna om ordningsföljden.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst