BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Förtydliganden om BEAst Supply

Frågor och svar om standarden

Här listas en del förtydliganden, exempel och svar på frågor om standarderna BEAst Supply Material och BEAst Label.

Meddelandeexempel

En av de viktigaste funktionerna med Ordermeddelandet i BEAst Supply är att förmedla destinationsdata till leverantören som ska skapa och märka gods med kollietiketter. I det här exemplet kan ses hur meddelandet ska utformas i ett fall där kollin som ska till en position i en lägenhet ska samlastas på en pall som ska levereras till ett våningsplan: Exempel Avrop med destinationsdata

Frågor och svar om meddelanden i BEAst Supply Material

Ersättning av Leveransplan

Fråga: Varför står det i ordermeddelandet att det kan vara upp till tio tecken i destinationsfälten för att skapa BEAst Labels uppgifter om destination för kollit, när det i den tekniska specifikationen står att det rekommenderade antalet tecken är två för vissa och fyra för andra fält?

Svar: Motivet är att etiketten är en rekommendation att man inte bör ha mer än 2 tecken för att ange t.ex. Lossningsplats, men det är upp till entreprenören att ange i destinationsrubriken om det första destinationsfältet på etiketten ska vara ”Lossningsplats” eller något annat. Att det blev två tecken var efter tester av läsbarhet från en truck där föraren ska kunna sitta kvar i trucken i halvmörker och ändå se. I en annan tillämpning kan man ha andra behov och behöver ange ett längre fält och då är det meddelandets tio tecken det som sätter gränsen. Att det står två i etikettens rekommendation är för att det är just en rekommendation.

Fråga: Ska en uppdaterad leveransplan helt ersätta en gammal eller kan man uppdatera för en begränsad period eller för ett urval av artiklar?

Svar: En ny leveransplan ska fullt ut ersätta en tidigare, som därmed inte längre gäller. När en sådan uppdatering görs ska alla artiklar skickas för hela perioden. Alla artiklar i den gamla planen ska därmed tas bort. De avvikelser som skett mot den tidigare planen ska visas i mottagarens system

Skillnader BEAst Trade och BEAst Supply

Fråga: Varför finns det två olika standarder? Vad är skillnaden?

Svar: BEAst Supply Material bygger på BEAst Trade och meddelandena är till stora delar identiska och BEAst Supply kan därför kallas en profil av BEAst Trade. Målgruppen för BEAst Trade är alla led i kedjan, från tillverkare och återförsäljare/grossister till entreprenörer och fastighetsbolag, medan BEAst Supply Material endast avser varuleveranser till en byggarbetsplats. Etiketten BEAst Label är ej aktuell i BEAst Trade. Ordermeddelandet skiljer sig genom att det ska ge leverantören den information som behövs för att kunna skapa etiketterna. I BEAst Supply Material finns det också stöd för avisering från speditörer. Läs mer om skillnaderna under respektive standard.

Leveransdel i Order och Orderbekräftelse

Fråga: I order in kan ”DeliveryUnit” upprepas oändligt både på huvud och radnivå. I orderbekräftelsen  ligger ”DeliveryUnit” direkt under ”OrderResponseHeader”  och Line, dvs endast tillåtet en gång i huvudet och en gång per orderrad. Ordererkännandet kommer inte spegla vad som kommer i ordern fullt ut. Är något fel?

Svar: Det är rätt som det är. Skillnaden beror på att i ordern specar vi destinationsuppgifter på huvud eller rad och då är ”DeliveryUnit” en del av det. I bekräftelsen har vi inte destinationsuppgifterna med. Det finns då ingen anledning att kunna repetera som i ordern. Nu kan man lägga in ett leveransdelsnummer för huvudet om det är samma för hela ordern, eller på radnivå för varje rad/artikel.

Förekomst av Leveransdelar

Fråga: A-etiketten ska skrivas en per pall (eller motsvarande) och används normalt tillsammans med en transportetikett (STE). Har allt på pallen har en gemensam ”leveransdel” på föräldranivå?

Svar: Det måste inte vara en indelning i leveransdelar. Det är upp till kunden – entreprenören – om de gjort den indelningen. Det framgår i så fall av deras avrop. Termen T6340 Leveransdel inleder Kolligruppen, men är frivillig. Man kan alltså skicka destinationsuppgifterna för att leverantören ska märka med BEAst Label, men utan att godset är indelat i leveransenheter.

Artikelnummer i order

Fråga: Identifiering av artikel är obligatoriskt men artikelnummer kan utelämnas och enbart artikelbenämning skickas. Är det korrekt?

Svar: Det är korrekt. Det är obligatoriskt att välja något av elementen i klassen ”ArticleIdentifiers”. Att endast välja artikelbenämning är inte att rekommendera men måste vara ett alternativ i byggbranschen där det är ganska vanligt förekommande med produkter utan artikelnummer.

Identifiering med GLN, org.nr. eller klartext

Fråga: ”PartyIdentifier” kan  ersätta  ”Buyer” om inte GLN finns, men i denna struktur kan hela ”AddressNeB” utelämnas och därmed ”PartyIdentifier”? Teoretiskt kan en köpare enbart identifiera sig med Namn och adress vilket är osäkert vid identifiering av kund vid mottag av order.

Svar: Det är rätt att Köparen måste identifieras men det är upp till parterna att komma överens hur. En generell rekommendation från BEAst är att använda GLN-nummer, men org.nr. är kanske lika vanligt. Att bara använda adress i klartext skulle gå enligt standarden men inget som normalt förekommer och det bör vi styra bort från.

 

 

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst