BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Effektivare varuförsörjning del 2

I projektet har ett 30-tal ledande företag i branschen: byggentreprenörer, installatörer, leverantörer och logistikföretag, samverkat för att identifiera och standardisera en process för effektivare hantering av materialflödet till och inne på en byggarbetsplats. Grunden är standarden ”BEAst Supply Material” som utifrån moderna logistiska principer, systemstöd och dagens möjligheter att dela på information, skapar nya förutsättningar för effektivt byggande.

Standarden BEAst Supply Material inkluderar hela processen från att en arkitekt projekterar en ny fastighet till upphandling, avrop, leverans och uppföljning. Genom det standardiserade informationsflödet kan parterna kontinuerligt uppdatera varandra och även en logistiskt komplex bransch som byggsektorn kan ta steget in i ”supply chain management”.

Den första etappen lade grunden

I den första etappen av projektet ”Effektivare varuförsörjning” fastställdes standarden i form av en  processbeskrivning, ett antal standardmeddelanden och kollietiketten BEAst Label. Med det som bas finns förutsättningarna för effektivare försörjning till byggarbetsplatser. Under den första etappen testades standarden i ca 20-pilotprojekt där arbetsplatserna fick material från sex varuleverantörer. Dessa piloter var ganska begränsade men trots det fick piloterna ett mycket positivt resultat och ett kvitto på att projektet var på rätt väg.

Slutrapport

Den andra etappen avslutades i juni 2016 och resultatet finns beskrivet i en slutrapport: effektivare-varuforsorjning-etapp-ll_slutrapport som summerar arbetet.

I den första etappen av projektet beskrivs standardens arbetssätt. Där redovisas också resultat från pilotprojekt där standarden används i en slutrapport. Här kan man läsa mer om etapp ett samt ladda ned slutrapporten.

Resultat från etapp två

Resultaten från projektet kan kort delas in i dessa delar:

  • Att logistiken har kopplats samman med projektering vilket innebär att standarden har stöd för ett digitalt flöde genom hela processen, från en projektörs specifikationer till leverans på arbetsplats.
  • Att standarden har kompletterats för upphandling av material med hjälp av standardmeddelanden för offertförfrågan och offert.
  • Att standarden BEAst Supply Material innehåller stöd för nya områden som statushantering från transportföretag samt hantering av sammansatta produkter som t.ex. kök.
  • Att hindret för effektiv digital hantering av specialprodukter utan artikelnummer har fått en lösning så att en denna typ av artiklars identitet kan hänga med genom hela kedjan.
  • Att standarden BEAst Supply Material har uppdaterats till en ny version som inkluderar de praktiska erfarenheter som kommit fram under införande och tillämpning av standarden.
  • Att det finns stöd i en rad system på marknaden för standarden vilket avsevärt förenklar för de företag som har ett av de systemen.
  • Att det finns en branschportal – BEAst Portal – som gör att alla företag som inte har ett sådant system kan få tillgång till standarden och tillämpa de digitala processer som den erbjuder.

En slutsats från både utredning och praktiska piloter visar att hela kedjan, från byggherrar till byggentreprenörer, installatörer, materialleverantörer och logistikföretag, kan förenkla sin verksamhet genom att tillämpa standarden. Erfarenheter från piloterna visar att en övergång till den digitalt stödda processen kommer att leda till omfattande besparingar, kortare ledtider och färre fel i verksamheter.

Övrig dokumentation

Här finns ett informationsblad som beskriver standarden och projektet: Effektivare varuförsörjning_SBUF_2014
Här finns en ordlista om logistikbegrepp: Ordlista_varuförsörjning

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst