BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Peppol – Förstudie och pilot

Kort om PEPPOL

PEPPOL är en infrastruktur för elektronisk handel mellan företag som bygger på ett nätverkstänkande baserat på DNS, samma teknik som gjort webben till en succé. Alla företag i nätverket har en identitet som visar vilka standardmeddelanden de kan utväxla. Det har visat sig att dagens omfattande arbete för att ansluta kunder och leverantörer kan reduceras avsevärt. I Norge där det blivit en lag för e-handel med den norska offentliga sektorn är användningen omfattande. Även i den privata sektorn har PEPPOL fått ett genomslag och sprids nu snabbt.

Steg 1 – Förstudie

Under våren 2013 genomförde BEAst en förstudie om PEPPOL. Den kan laddas ned från Förstudie_PEPPOL. Förstudiens uppdrag var att identifiera hinder som finns idag, beskriva PEPPOL med dess styrkor och svagheter samt inte minst komma fram till om PEPPOL har potential att underlätta e-handeln i byggbranschen. Förstudiens slutsats är att det finns en stor besparingspotential för branschen och dess företag att använda PEPPOL. Förstudien finansierades av deltagarna och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, se www.sbuf.se.

I samband med förstudien genomfördes en enkätundersökning för att få fram vilka hinder som finns vid e-kommunikation i byggbranschen. Resultatet, som tydligt visar behovet av effektivare lösningar, visas i denna sammanställning, Nuläge_e-kom_2013-04.

Här är exempel på slutsatser från förstudie om potentialen med att använda PEPPOL:

  • Enklare att ansluta kunder/leverantörer eftersom anslutning endast görs en enda gång för alla. Sedan är det bara att inkludera identiteten för den nya kunden/leverantören så sker anslutning automatiskt via PEPPOLs DNS-baserade infrastruktur.
  • Enklare tester genom att det bara är godkända standardmeddelanden som tillåts.
  • Säkrare kommunikation genom PEPPOLs nätverk jämfört med hur det ofta ser ut idag.
  • Lägre kostnader. I BEAst PEPPOL-tjänst kommer det t.ex. inte att finnas någon rörlig kostnad.

PEPPOL Pilotprojekt

Förstudien ledde till att ett projekt startades våren 2014 med uppgift att etablera en accesspunkt (AP) och en adresskatalog (SMP) för byggbranschen. Accesspunkten sköter kommunikationen av affärsdokument mellan företag anslutna till nätverket. I registret visas de anslutna företagen, deras identiteter och med vilka affärsdokument de är anslutna.

Även pilotprojektet finansierades av SBUF och deltagarna.

Summering av pilotprojektet

PEPPOL-tjänsten för byggsektorn etablerades för att testas under hösten 2014 i ett antal pilotprojekt. Under dessa har det skickats standardmeddelanden för anläggningstransporter (BEAst Supply NeC) och e-fakturor enligt BEAst standard.

Projektet avslutades vid årsskiftet och resultaten är sammanfattade i en slutrapport som kan laddas ned: Peppol fortsättningsprojekt slutrapport.

De viktigaste resultaten från piloterna var:

  • Att testerna visat att infrastrukturen håller måttet och uppfyller de krav som ställts.
  • Utvärderingen från piloter och arbetsgrupp visar på ett positivt resultat.
  • Att BEAst affärsdokument nu är godkända som en del av standarden för PEPPOL:s infrastruktur.
Det är därmed arbetsgruppens rekommendation till styrelsen i BEAst att tillhandahålla den upphandlade PEPPOL-tjänsten som en permanent funktion.

Vad händer nu

Baserat på resultatet från piloterna har BEAst styrelse fattat ett beslut att BEAst under våren 2015 ska lansera PEPPOL som en tjänst, baserat på den lösning som byggdes upp för piloterna. Tjänsten kommer att vara öppen för hela bygg- och fastighetssektorn, men medlemsföretag i BEAst kommer att ha en rabatt.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst