BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

eUpphandling

Elektronisk upphandling i byggsektorn

Projektet pågick under 2010 för att utreda om och i så fall hur ett gemensamt stöd för elektronisk upphandling skulle kunna utformas. Det finansierades av SBUF. Se också ett informationsblad om studien och dess resultat.

Studien delades upp i två delar.

Del 1 – Gemensamt leverantörsregister

Med ett register i form av en gemensam portal skulle leverantörer kunna uppdatera grundinformation om sina företag på ett och samma ställe och på samma gång för många kunder. Sannolikheten för att det upphandlande företaget har korrekt och uppdaterad information kommer därmed att öka. Portalen kan integreras med externa databaser och register hos myndigheter och andra företag för uppgifter om skatt, ekonomi och adresser.

Del 2 – Gemensam upphandlingsfunktion

En del företag i branschen tar fram både portaler och andra lösningar för att effektivisera sin upphandlingsprocess. För anbudsgivare innebär det att man arbetar i många olika system, med olika gränssnitt, funktioner och logik. Det som egentligen är en god tanke riskerar i stället att komplicera förutsättningarna och minska acceptansen hos leverantörerna för rationella lösningar.

Resultat

Projektet avslutades i december 2010 och finns i form av en rapport som du kan ladda ned här. Resultatet från de två utredningsfrågorna var:

  • För ett gemensamt leverantörsregister visar studien att stora ekonomiska vinster skulle uppnås om en branschgemensam lösning skulle byggas upp. Väsentliga besparingar i administration och inköp av grunddata skulle göras. Vidare skulle det stödja branschens strävan och incitament att stävja svart arbetskraft.
  • För eUpphandling visar studien att detta är ett område under uppbyggnad där branschens aktörer hunnit olika långt, men att området har stor rationaliseringspotential. Då de lösningar som hittills etablerats ser olika ut försvåras emellertid anbudsgivarnas arbete med förfrågningsunderlag och lämnande av anbud. Denna utveckling med egna system med olika logik och funktion förväntas fortsätta varför det är angeläget att definiera och tillämpa gemensamma synsätt och processbeskrivningar för att inte försvåra den elektroniska upphandlingen. Utredningen rekommenderade därför ett branschgemensamt projekt för att definiera processer, gränssnitt och arbetssätt för anbudslämnare på den svenska byggmarknaden.

Rekommendationerna från studien har diskuterats i BEAst styrelse. Status är att förarbeten pågår för ett gemensamt leverantörsregister. Det anses intressant med en gemensam funktion, men förslaget behöver förankras mer i branschen, viket för närvarande pågår. Det finns också ett intresse för en standardisering av eUpphandling, men i dagsläget pågår inga aktiviteter för att fortsätta det arbetet.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst