BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Effektivare varuförsörjning del 1

Standard för bygglogistik

Projektet avslutades i januari 2014 och resultatet har avrapporterats. Se dokumentationen från informationsträffen. Med resultaten som grund skapas förutsättningarna att uppnå målen med Supply Chain Management – SCM – i byggsektorn.

Stora besparingseffekter

I arbetsgruppen har det gjorts beräkningar på vilka kostnader som dagens brister i bygglogistiken orsakar och vilka effekter en effektivare varuförsörjningsprocess kan medföra. Beräkningarna är bl.a. baserade på resultat från de pilotprojekt som drivits. Dagens brister i bygglogistiken beräknas kosta branschen mer än sex miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens uppskattning är att minst hälften kan sparas in med en effektivare bygglogistik enligt de metoder som rekommenderas i rapporten. Det förutsätter förändring av arbetssätt och organisation, t.ex. utsedda leveransplanerare och godsmottagare, elektronisk utväxling av information mellan de inblandade aktörerna enligt standarden BEAst Supply Material, införande av kollietiketten BEAst Label samt systemstöd för logistikprocessen. Det krävs också en allmänt god ordning på byggarbetsplatserna, t.ex. i form av APD-planer, inhägnade arbetsplatser och särskilt utsedda leveransplanerare och godsmottagare.

Resultat från projektet

Projektets resultat är en serie standarder och rekommendationer:

 • Slutrapport Effektivare varuförsörjning_Slutrapport som sammanfattar projektets olika delar, beskriver resultaten och innehåller rekommendationer Det finns också beräkningar om vilka effekter en effektivare varuförsörjning kan skapa för bygg- och installationsentreprenörer och deras leverantörer.
 • Standarden BEAst Supply Material som består av tre delar: en processbeskrivning för effektivare varuförsörjning, en informationsmodell som visar hur information ska hanteras vid olika steg i processen samt ett antal standardiserade elektroniska dokument (meddelandespecifikationer) för utväxling mellan parternas system.
 • Standarden BEAst Label som är en del av konceptet BEAst Supply. Dokumentationen av BEAst Supply är en manual och en teknisk specifikation.
 • Cirka 20 pilotprojekt som givit värdefulla kunskaper och erfarenhet för en vidare spridning i branschen.
 • En Ordlista_varuförsörjning som definierar aktuella begrepp.
 • En standard för lossningsinstruktioner och fordonsegenskaper som finns inbyggd i meddelandena i e-Build Supply för att säkra att gods kan lossas på ett effektivt sätt på arbetsplatsen.
 • Det redan finns system på marknaden med inbyggt stöd för standarden som kommer att förenkla implementeringen för såväl entreprenörer som deras leverantörer.
 • Förberedelser för att uppgradera branschens gemensamma webbportal e-Build med stöd för standarden för de företag som inte har egna system.

Alla standarder och rekommendationer finns att ladda ned under menyval standarder.

Här finns en artikel som visar på den praktiska nyttan med standarden Ahlsells tidning_2014-04.

Om projektet

Hösten 2012 startade projektet Effektivare varuförsörjning med mål att effektivisera hanteringen av varor till och inom en byggarbetsplats. Projektet avslutades i januari 2014. Projektet har finansieras av SBUF och deltagarna. Under 2014 finns planer för ett fortsättningsprojekt med syfte att sprida projektets resultat i bygg- och installationssektorn.

Här finns en bildserie om projektet Effektivare varuförsörjning som visar innehåll och mål.

Projektet har varit indelat i fem etapper:

 1. Process- och informationsmodell samt meddelandespecifikationer. I det här delprojektet tas fram verksamhetsmässiga- och tekniska gränssnitt. Processbeskrivning och informationsmodell beräknas vara klart i mitten av april, medan termkatalog och meddelandespecifikationer ska vara klara till slutet av juni.
 2. Standard för märkning, Kollietikett Bygg. Den ska komplettera den transportetikett som transportbranschen kräver med information som behövs vid ankomst till en byggarbetsplats och för den interna logistiken. I slutet av april planeras standarden vara fastställd.
 3. Gränssnitt transport handlar om att avsändare, mottagare, speditörer, transportörer och 3PL ska komma fram till gemensamma rutiner. Det handlar t.ex. om avisering av leveranser, om avtalsfrågor samt om lastnings- och lossningsinstruktioner.
 4. Branschportal innebär att etablera webbfunktioner, t.ex. för att ta emot beställningar och generera bekräftelser och leveransaviseringar samt att kunna skriva ut kollietiketter. Målgruppen är små leverantörer som inte har egna system med den funktionaliteten. Uppgiften för arbetsgruppen är att ta fram underlag för ett senare införande.
 5. Pilotprojekt för att testa konceptet e-Build Supply.

Deltagare

Företag som medverkar i arbetsgruppen är: Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL Freight, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst