BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Effektivare anläggningstransporter

Vägen till enklare anläggningsprocesser

Resultat från NeC-projektet

Syftet med projektet var att verifiera att NeC-standarden från projektets första etapp höll måttet i praktiken. Det har skett i form av 15 pilotprojekt där arbetsplatser med mycket goda resultat tillämpat den process och den informationsmodell som är grunden i NeC. Det positiva resultatet från piloterna visar att de processer och den informationsmodell som togs fram i etapp ett fungerar i praktiken. Ett av flera glädjande resultat är att användningen av standarden förutom att den lett till besparingar i verksamheten också har lett till positiva miljöeffekter.

Läs slutrapport och broschyr

I slutrapporten går det att läsa om standarden och de effekter som den visat sig ge i pilotprojekten. Effektiva anläggningstransporter etapp 2.

I denna broschyr finns en förklaring av standarden och nyttan med att använda den: Effektiva anläggningstransporter etapp 2

Etapp 1- Standarden NeC

I den första etappen 2012-2013 togs standarden NeC fram. Den senaste versionen kan laddas ned från denna webbplats.

Etapp 2 – Införande av NeC

I etapp ett av projektet Effektivare anläggningstransporter skapades standarden NeC. Etapp två av projektet handlade om att skapa en bas för att få standarden införd i branschen genom att testa den i en serie pilotprojekt. Arbetet startade våren 2013 och pågick till december 2014. Den långa projekttiden beror på att de flesta företag måste skaffa eller anpassa system för att kunna börja använda de förenklade processer och elektroniska kommunikation av leveransplaner, avrop, vågsedlar och annat som standarden NeC innebär.

I arbetsgruppen deltog entreprenörerna NCC, Peab, Skanska och Svevia, åkeriföretagen Bellman, Cliffton, Foria, Haninge Åkeri, MLT och Märsta Förenade samt systemleverantörerna Hogia, Locus, MobiOne och PipeChain. Projektet har finansierats av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF.

Huvudaktiviteter för etapp två av projektet var:

  • genomföra pilotprojekt för att testa standarden i praktiken: det skedde på 15 arbetsplatser med sex åkeriföretag
  • utvärdera nyttan med affärskommunikation enligt standarden NeC, se de goda resultaten i utvärderingen av piloterna
  • stötta branschen inkl systemleverantörer i införande av standarden. Läs mer om systemstöd
  • färdigställa artikelregister för de material och tjänster som avropas i ett anläggningsprojekt. Även detta visas under menyn Standarder

BEAst har varit projektledare, samordnat, skött dokumentation samt supportat med svar på frågor om standarden och införandet.

Informationsmaterial

Introduktion till projektet finns nedan, men mer utförligt material kommer inom kort att publiceras.

Annat material som finns:

  • En slutrapport från projektets första etapp.
  • En beskrivning av processerna vid anläggningstransporter som utgår från IT-stöd i form av system och e-kommunikation finns att ladda ned på denna sida.
  • En termkatalog med sammanställning och definitioner av de affärstermer som används vid de olika informationsflödena
  • En ordlista för att enas om gemensamma begrepp
  • Artikelregister tas fram i samarbete med olika branschorganisationer. Detta gör att en viss typ av material eller transporttjänst har samma nummer för olika leverantörer. Det säkrar att missförstånd undviks i samband med både upphandling och beställningar.
  • Nio standardiserade afffärsdokument att utväxla mellan de inblandade parterna byggföretag, transportföretag och materialleverantör. Meddelandena är Projektlista, Leveransplan, Avrop, Avropsbekräftelse, Våg- och tippsedel, Avisering, Orderkvitto, Uppföljning och Faktura.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst