BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggning NeC etapp 3

Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster – NeC

Projektet har genomförts i tre steg. I den första etappen av NeC tog standarden fram för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster i form av BEAst Supply NeC. I den andra etappen visade en serie pilotprojekt att standarden fungerar i praktiken. Erfarenhet från dessa ledde också till en uppgradering av standarden till ver 1.3.

I den tredje etappen, som avslutades i juni 2016, var syftet att sprida användningen av standarden i branschen och att anpassa den till nya produktområden.

Projektet finansierades av SBUF och deltagarna och leddes av BEAst med deltagande från de stora aktörerna i branschen på både kund- och leverantörssida.

denna sida finns information om den första etappen där bl.a. slutrapport med t.ex. utvärdering av piloter finns.

Innehåll i etapp 3

Dessa var de nya produktområden som standarden BEAst Supply NeC kompletterats med under etapp 3. För varje område fanns det en arbetsgrupp med specialister:

  • Asfalt och betong, vilket bl.a. innebär att tidigare processbeskrivning och meddelanden sågs över och till viss del testades i piloter. Arbetet ledde lett till en del mindre uppdateringar i vissa meddelanden för att NeC-standarden.
  • Återvinning och restavfall, vilket innebar samma typ av aktiviteter som ovan. Arbetsgruppen kompletterade standarden samt tog fram ett nytt meddelande för att ersätta den blankett som idag finns på papper för transporter av farligt gods. De första piloterna hann också startas.
  • Mätning och uppföljning av utsläpp och miljöeffekter vid transporter till byggarbetsplatser. Arbetsgruppen publicerade en nulägesrapport som finns på denna sida. Ett viktigt resultat var också att ta fram meddelandet BEAst Eco som finns på denna sida.
  • Införande av BEAst Portal gör att alla små aktörer i branschen som inte har eget systemstöd också kan vara med i det digitala flödet.

Fortsättning

Efter den tredje etappen av projektet fortsätter arbetet med förvaltning av standarden och spridning i branschen i form av ett BEA Arbetsutskott Anläggning med början september 2017.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst