Hem/Standarder/Generella meddelanden

Generella Meddelanden

Några av de standardmeddelanden som BEAst tagit fram är en grund som kan användas tillsammans med alla de övriga standarderna.

Ladda ner version 3.1
Ladda ner version 3.0 (äldre)
Ladda ner version 2.0 (äldre)

Överblick

Några av de standardmeddelanden som BEAst tagit fram är en grund som kan användas tillsammans med alla de övriga standarderna. Dessa meddelanden behövs inom handel (BEAst Trade) varuförsörjning (BEAst Supply Material) och anläggning (BEAst Supply NeC).

  • Katalogmeddelandet används av en leverantör för att skicka över masterdata för de artiklar som finns i sortimentet.
  • Offertförfrågan skickas av köparen med det data som leverantören behöver för att kunna skapa en offert.
  • Offert är svaret med de priser och villkor som leverantören erbjuder och som köparen använder vid kommande avrop.
  • Projektlistan är alla grunduppgifter om ett projekt som leverantörer till ett specifikt byggprojekt behöver för att t.ex. kunna leverera och fakturera.
  • Fakturan, BEAst Invoice, som är det mest använda av alla standardmeddelandena, används till alla BEAst:s standarder.
  • BEAst Eco är ett meddelande för att följa upp förbrukning och utsläpp från leveranser, t.ex. med klimatdata.

Läs mer om meddelandena på respektive meddelandes sida där det också går att ladda ned specifikationer.

BEAst Invoice

Gå direkt till sektion:

BEAst Invoice ver 3.0.1

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Meddelandet rekommenderas av ledande företag i branschen. En fördel med BEAst Invoice är att standarden är anpassad för behoven inom bygg, anläggning, installation, uthyrning och fastighet. Den är en del i de standardprocesser som tagits fram för anläggning och maskintjänster (BEAst Supply NeC), varuförsörjning (BEAst Supply Material), e-handel för bygg (BEAst Trade) och uthyrning (BEAst Supply Rental).

Den senaste versionen, ver 3.0.1, publicerades i februari 2019. Jämfört med versionen före, ver 3.0.0 har det gjorts vissa mindre rättningar i schemat (xsd).

1. Dokumentation av affärsdokumentet

Dokumenten är en beskrivning av innehållet i standardfakturan.

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Invoice.

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet: Affärsdokument Specifikation BEAst Invoice.

2. Exekveringsfiler XML (.XSD)

BEAst Invoice Byggfaktura Schema: BEAst Invoice.

3. Testfil XML

BEAst Invoice Byggfaktura testfil XML: Example BEAst Invoice.

Typfall Hyresfaktura: BEAst Invoice_Rental example.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

4. Ändringshistorik

a. Change log: BEAst Invoice changelog.

5. PEPPOL

BEAst Fakturautskott har gjort en jämförelse mellan BEAst Invoice och PEPPOL:s fakturameddelande version 3. Jämförelsen visar hur de två standarderna förhåller sig till varandra: Jämförelse BEAst Invoice_PEPPOL Invoice.

BEAst Invoice ver 1.2.4

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Meddelandet rekommenderas av ledande företag i branschen. En fördel med BEAst Invoice är att standarden är anpassad för behoven inom bygg, anläggning, installation, uthyrning och fastighet. Den är också en del i den process som tagits fram för anläggning och maskintjänster (BEAst Supply NeC), varuförsörjning (BEAst Supply Material), e-handel för bygg (BEAst Trade) och uthyrning (BEAst Supply Rental).

Observera att detta inte är den senaste versionen av BEAst Invoice. I den senaste finns utökat stöd för fler områden.

1. Dokumentation av affärsdokumentet

Dokumenten är en beskrivning av innehållet i standardfakturan.

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet: SMSI_Byggfaktura_Affarsdokument_Oversikt

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet: SMSI_Byggfaktura_Affarsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura XML Structure: SMSI_Byggfaktura_XML_Structure

b. BEAst Invoice Byggfaktura XML Guideline: SMSI_Byggfaktura_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura Schema: SMSI Byggfaktura

b. BEAst Invoice kompletterande Schema: SMSI Byggfaktura_urn_Nordicebuilding_sddb_2

4. Testfil XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura testfil XML: SMSI Byggfaktura

5. Ändringshistorik

a. Change log: SMSI_Byggfaktura_changelog_XML

Validering av fakturans innehåll

För varje fakturafil som skickas ska en validering ske för att säkerställa att filen följer standard. Sådan validering sker ofta på en teknisk nivå med s.k. XML Schema som kan laddas ned från denna sida. För Edifact finns en motsvarande syntaxkontroll. Nu har BEAst utvecklat en kompletterande valideringsmöjlighet med den teknik som kallas schematron. Det innebär att filen valideras mot ett affärsmässigt regelverk som inkluderar innehåll och logiska kontroller.

a) Schematron Rules SMSI.scmt är själva regelverket som ska användas av det system som ska genomföra valideringen. Ladda ned regelverket: Schematron Rules SMSI

b) I regelverket finns en referens till denna fil som innehåller kodvärden som valideras. Ladda ned: codedb

Valideringen bör som alltid ske så nära källan som möjligt. Det innebär att det i första hand är fakturautställarens system som ska utföra valideringen, men som säkerhetsåtgärd bör det även ske i mottagarens system.

SMSI Servicefaktura

Periodisk fakturering

OBS, detta är en äldre version som inte längre rekommenderas. I den senaste versionen av BEAst Invoice standard fakturameddelande finns även stöd för periodisk fakturering, varför den rekommenderas.

En stor del av alla fakturor på ett företag är s.k. periodiska fakturor eller abonnemangsfakturor. De kommer från leverantörer som levererar konsulttjänster, hyresmaskiner, el och energi, telefoni, entrémattor, fruktkorgar och mycket annat. SMSI Servicefaktura täcker alla de typerna av tjänster.

Dokumentation

Här finns dokumentation över meddelandet SMSI Servicefaktura.

1. Dokumentation av innehållet (datamodell)

Dokumentet är en beskrivning av innehållet i standardfakturan

a. SMSI Servicefaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet.

b. SMSI Servicefaktura Affärsdokument Specifikation. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet.

2. Dokumentation av EDIFACT filer

a.  SMSi Servicefaktura. INVOIC message som är Edifactversionen.

3. Dokumentation av XML filer

a. SMSI Servicefaktura XML Structure

b. SMSI Servicefaktura XML Guideline

4. Exekveringsfiler XML

a. SMSI Servicefaktura XML Schema (xsd)

b. SMSI Servicefaktura exekveringsfil (xsd)

5. Exempelfiler XML

a. SMSI Servicefaktura Testil i XML-format

Katalog

Pris- och artikelinformation

Meddelandet för pris- och artikelinformation, även kallat katalog, ger den grundläggande informationen för köparen om de artiklar som leverantören erbjuder. Meddelandet kan också användas som ett artikelmeddelande utan prisuppgifter. Det är en viktig grund för bl.a. order- och fakturahantering.

Implementering
I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Katalog_BEAst Supply_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil som inkluderar alla uppgifter som finns i meddelandet som är inkluderat i standarden.
– En enkel katalog med endast de allra vanligaste uppgifterna inkluderade men som troligen täcker de flesta fall i praktiken: Katalog Typfall 2_Enkel.
– Tillvalskatalog, dvs när katalogen är en del av tillvalsprocessen med uppgifter om artiklar som en slutkund kan välja från: Katalog Typfall 3_Tillval.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

Offertförfrågan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes potentielle leverantör av material eller tjänster. Köpare kan vara från alla led i byggbranschen, medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en förfrågan om offert, för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen på denna sida där det finns diagram och förklaringar för hur offertmeddelandet används för att skapa ett projektavtal.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Implementering

Den gemensamma guiden för att implementera meddelandena för förfrågan och offert finns på sidan för offertmeddelandet.
XML testfil för meddelandet för offertförfrågan, inkluderad i standarden.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

Offert

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från den potentielle leverantören av material eller tjänster till beställaren. Köpare kan vara från olika led i byggbranschen medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en offert för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion på denna sida.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Offert_BEAst Supply_Implementeringsguide. Guiden täcker båda meddelandena Offertförfrågan och Offert.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för offertmeddelandet som inkluderar alla uppgifter som finns i meddelandet, testfilen är inkluderad i standarden.
– Ett typfall med endast de allra vanligaste uppgifterna inkluderad men som troligen täcker de flesta fall i praktiken: Offert_Typfall enkel.
– Ett typfall med bl.a. uppgift på raderna om destinationsdata, datum och BIM-referenser: Offert_Typfall märkning och datum.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

Projektlista

Lista med information om projekt

Syftet med meddelandet Projektlista är att en entreprenör ska kunna distribuera information om sina pågående projekt för kontinuerlig uppdatering hos sina leverantörer och underentreprenörer. Med korrekt projektinformation i sina system kommer hela processen från planering till fakturering att gå effektivare och med färre fel och tidsödande störningar.

Beställaren skapar standardmeddelandet Projektlista med information om samtliga sina projekt. Meddelandet skickas med viss periodicitet, t.ex. en gång per dag eller vecka, till berörda leverantörer och underentreprenörer. Större leverantörer som har system som kan ta hand om informationen maskinellt får därmed möjligheten att uppdatera sina system med automatik. Mindre leverantörer utan egna systemförutsättningar kan t.ex. få projektinformationen i en portal där det kan laddas ned.

För leverantörer och underentreprenörer är ett standardmeddelande effektivt jämfört med att olika kunder ska distribuera sin projektinformation på olika sätt. När alla gör på samma sätt blir det också mer effektivt. För entreprenören är det en fördel då fler leverantörer enkelt kan bygga in stöd för standarden och därmed undvika onödig felhantering.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument.

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet: Projektlista_Oversikt

b) Affärsdokument Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet: Projektlista_Specifikation

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

a) XML Structure är en listning av XML-taggarna: Projectlist_XML_Structure

b) Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Projectlist_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

a) XML Schema, regelverket för Projektlistan: Projektlista

b) Kompletterande XML Schema: Projektlista_urn_Nordicebuilding_sddb_2

4. Testfil

XML testfil för Projektlistan: Projektlista

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst Eco

Uppföljning av miljö

Syftet med BEAst Eco är att följa upp transporter till byggarbetsplatser. Med BEAst Eco kan man bl.a. rapportera hur långt ett fordon kört, hur mycket bränsle som förbrukats, vad det varit för bränsle och vilken miljöklassning som lastbilen eller maskinen haft samt hur mycket det lett till i form av utsläpp av koldioxid, partiklar, kväveoxid med mera. Det går att välja mellan att rapportera grunddata så att mottagaren, t.ex. en entreprenör eller byggherre, själv kan räkna fram de miljödata man vill följa upp, alternativt att leverantören gör de beräkningarna själv och skickar med miljödata i meddelandet.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument.

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Översikt som är en listning av vilka uppgifter som kan förmedlas i meddelandet: BEAst_Eco_1.0_Översikt.

b) Affärsdokument Specifikation ger en detaljerad specifikation av innehållet: BEAst_Eco_1.0_Specifikation.

2. Exekveringsfiler – XML Schema (XSD)

XML Schema, regelverket för meddelandet som även kan användas för validering: BEAst Eco.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: BEAst Eco_Implementeringsguide.

Exempelfiler som kan användas för test.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.