BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Förtydliganden om BEAst Supply

Frågor och svar om standarden

Här listas en del förtydliganden, exempel och svar på frågor om standarderna BEAst Supply Material och BEAst Label.

Meddelandeexempel

En av de viktigaste funktionerna med Ordermeddelandet i BEAst Supply är att förmedla destinationsdata till leverantören som ska skapa och märka gods med kollietiketter. I det här exemplet kan ses hur meddelandet ska utformas i ett fall där kollin som ska till en position i en lägenhet ska samlastas på en pall som ska levereras till ett våningsplan: Exempel Avrop med destinationsdata

Frågor och svar om meddelanden i BEAst Supply Material

Ersättning av Leveransplan

Fråga: Varför står det i ordermeddelandet att det kan vara upp till tio tecken i destinationsfälten för att skapa BEAst Labels uppgifter om destination för kollit, när det i den tekniska specifikationen står att det rekommenderade antalet tecken är två för vissa och fyra för andra fält?

Svar: Motivet är att etiketten är en rekommendation att man inte bör ha mer än 2 tecken för att ange t.ex. Lossningsplats, men det är upp till entreprenören att ange i destinationsrubriken om det första destinationsfältet på etiketten ska vara ”Lossningsplats” eller något annat. Att det blev två tecken var efter tester av läsbarhet från en truck där föraren ska kunna sitta kvar i trucken i halvmörker och ändå se. I en annan tillämpning kan man ha andra behov och behöver ange ett längre fält och då är det meddelandets tio tecken det som sätter gränsen. Att det står två i etikettens rekommendation är för att det är just en rekommendation.

Fråga: Ska en uppdaterad leveransplan helt ersätta en gammal eller kan man uppdatera för en begränsad period eller för ett urval av artiklar?

Svar: En ny leveransplan ska fullt ut ersätta en tidigare, som därmed inte längre gäller. När en sådan uppdatering görs ska alla artiklar skickas för hela perioden. Alla artiklar i den gamla planen ska därmed tas bort. De avvikelser som skett mot den tidigare planen ska visas i mottagarens system

Skillnader BEAst Trade och BEAst Supply

Fråga: Varför finns det två olika standarder? Vad är skillnaden?

Svar: BEAst Supply Material bygger på BEAst Trade och meddelandena är till stora delar identiska och BEAst Supply kan därför kallas en profil av BEAst Trade. Målgruppen för BEAst Trade är alla led i kedjan, från tillverkare och återförsäljare/grossister till entreprenörer och fastighetsbolag, medan BEAst Supply Material endast avser varuleveranser till en byggarbetsplats. Etiketten BEAst Label är ej aktuell i BEAst Trade. Ordermeddelandet skiljer sig genom att det ska ge leverantören den information som behövs för att kunna skapa etiketterna. I BEAst Supply Material finns det också stöd för avisering från speditörer. Läs mer om skillnaderna under respektive standard.

Leveransdel i Order och Orderbekräftelse

Fråga: I order in kan ”DeliveryUnit” upprepas oändligt både på huvud och radnivå. I orderbekräftelsen  ligger ”DeliveryUnit” direkt under ”OrderResponseHeader”  och Line, dvs endast tillåtet en gång i huvudet och en gång per orderrad. Ordererkännandet kommer inte spegla vad som kommer i ordern fullt ut. Är något fel?

Svar: Det är rätt som det är. Skillnaden beror på att i ordern specar vi destinationsuppgifter på huvud eller rad och då är ”DeliveryUnit” en del av det. I bekräftelsen har vi inte destinationsuppgifterna med. Det finns då ingen anledning att kunna repetera som i ordern. Nu kan man lägga in ett leveransdelsnummer för huvudet om det är samma för hela ordern, eller på radnivå för varje rad/artikel.

Förekomst av Leveransdelar

Fråga: A-etiketten ska skrivas en per pall (eller motsvarande) och används normalt tillsammans med en transportetikett (STE). Har allt på pallen har en gemensam ”leveransdel” på föräldranivå?

Svar: Det måste inte vara en indelning i leveransdelar. Det är upp till kunden – entreprenören – om de gjort den indelningen. Det framgår i så fall av deras avrop. Termen T6340 Leveransdel inleder Kolligruppen, men är frivillig. Man kan alltså skicka destinationsuppgifterna för att leverantören ska märka med BEAst Label, men utan att godset är indelat i leveransenheter.

Artikelnummer i order

Fråga: Identifiering av artikel är obligatoriskt men artikelnummer kan utelämnas och enbart artikelbenämning skickas. Är det korrekt?

Svar: Det är korrekt. Det är obligatoriskt att välja något av elementen i klassen ”ArticleIdentifiers”. Att endast välja artikelbenämning är inte att rekommendera men måste vara ett alternativ i byggbranschen där det är ganska vanligt förekommande med produkter utan artikelnummer.

Identifiering med GLN, org.nr. eller klartext

Fråga: ”PartyIdentifier” kan  ersätta  ”Buyer” om inte GLN finns, men i denna struktur kan hela ”AddressNeB” utelämnas och därmed ”PartyIdentifier”? Teoretiskt kan en köpare enbart identifiera sig med Namn och adress vilket är osäkert vid identifiering av kund vid mottag av order.

Svar: Det är rätt att Köparen måste identifieras men det är upp till parterna att komma överens hur. En generell rekommendation från BEAst är att använda GLN-nummer, men org.nr. är kanske lika vanligt. Att bara använda adress i klartext skulle gå enligt standarden men inget som normalt förekommer och det bör vi styra bort från.

Frågor och svar om BEAst Label

Två destinationer på byggarbetsplatsen

Fråga: Ett kolli ska levereras först till en destination på arbetsplatsen, t.ex. våningsplan 3, för att senare flyttas till en annan destination, t.ex. våningsplan 4. Hur ska då märkningen göras?

Svar: Dettta har dykt upp som en fråga i piloter och även testats där. Resultatet var att etikettera i två led inte blir riktigt bra. Slutsats är att endast etikettera med BEAst Label till slutdestinationen. Olika interna leveranser borde man kanske hålla koll på i ett lagersystem, men det har man knappast tillgång till på en byggarbetsplats.

Placering av etiketter

Fråga: Hur ska BEAst Label-etiketterna appliceras på ett kolli?

Svar: A-etiketten ska skrivas två stycken per pall. En placeras på kortsidan av pallen och den andra på vänster långsida av den märkta kortsidan.

Krav på STE och BEAst Label

Fråga: Kan vi hoppa över STE när BEAst Label används?

Svar: Nej, STE är en transportetikett som de flesta speditörer måste ha för att kunna hantera godset. Den kompletteras med BEAst Label för mottagning och hantering på byggarbetsplatsen. I vissa fall när t.ex. grossister själva distribuerar kommer det dock inte att behövas någon STE-etikett.

Förekomst av BEAst Label D-etikett

Fråga: Ska D-etiketten skrivas istället för B/C-etikett i de fall artiklar placeras direkt på pall utan att först packas i boxar/kartonger, dvs lite större saker, med eget SSCC-nummer och en egen D-etikett.

Svar: Det stämmer att D-etiketten i en del fall ersätter B-etiketten, t.ex. för dörrar/fönster och liknande större produkter, men det kan också förekomma D-etiketter på produkter som ligger i en kartong och som därmed har en B-etikett på kartongen. Exempel kan vara VVS-komponenter som packas i plastpåsar där det sitter en B-etikett på kartongen men där varje påse med artiklar har en D-etikett på sig.

Artiklar saknas på B/C-etiketten

Fråga: I etikett-exemplen i manualen visas  exempel där på B/C-etikett där et inte finns artiklar/kvantiteter i listan över innehållet utan istället andra SSCC-nummer. Hur kommer det sig?

Svar: Etiketten B/C visar innehållet i kollit/kartongen på närmast underliggande nivå. Om kollit/kartongen innehåller andra kollin/kartonger är det de underliggande kollinas/kartongernas ID-nr som skrivs ut på innehållsförteckningen. Finns det både underliggande kollin/kartonger och underliggande artiklar ska innehållsförteckningen visa både kolli-ID och artikelnummer med tillhörande antal. Men artiklar längre ner i hierarkin redovisas inte, utan skrivs ut på innehållsförteckningarna på kollina/kartongerna längre ner i hierarkin.

Antal nivåer med förpackningar

Fråga: Kan man på en pall ställa en box som innehåller andra boxar som innehåller artiklarna? Hur många nivåer kan man i så fall tänka sig att detta sker? Ska B/C-etiketter skrivas även på de boxar som packats inuti de större boxarna, med egna SSCC-nummer?

Svar: Det stämmer att det kan bli flera nivåer. Vi har inte satt ett tak utan det får verkligheten avgöra. I de flesta fall blir det max tre nivåer, dvs Pall, Kartong och Kartong/påse/annan förpackning i en kartong.

Olika destinationsuppgifter

Fråga: Om en pall lastad med  kartonger är märkt med destinationsfälten 1-4, dvs ska levereras till t ex våningsplan 3, kan då det som ingår i kollit ha en annan märkning för de fyra första fälten, t.ex. levereras till en lägenhet på våningsplan 4 fast pallen ska levereras till plan 3?

Svar: Ja, det kan förekomma och det finns en del exempel. Ett är att lossning sker via ett logistikcenter där pallen ompackas eller splittas i mindre delleveranser. Det kan an också vara så att materialet kittas på en mellandestination. Ett annat alternativ är att lossning för pall är ett trapphus/plan där sedan inbärare bär kollina till olika våningar/lgh. Alltså en lossningsyta på plats där kollin splittas.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst